Hippokratova přísaha

"Naše videa „Hledá se lékař“ se pokouší formou nadsázky představit situaci, kdy lékaři zcela vymizí a pacienti jsou odkázáni sami na sebe a své blízké. Bohužel v řadě oblastí se to stalo realitou. Celým příběhem se prolíná Hippokratova přísaha se svým hlubokým etickým nábojem. Poselstvím má být, že lékařství je věda, dřina, umění, a hlavně poslání, které dokáže dát životu náplň a umožňuje být užitečný."

Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.,
proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy

Hippokratova přísaha

„Prosím povstaňte. Povolávám ty z vás, kteří se chtějí stát lékařem. Pozvedněte svoji pravou ruku a opakujte po mně:

   Přísahám při lékaři Apollonovi, při Asklépiovi, Hygieii a Panacei, volám za svědky všechny bohy a bohyně, že ze všech sil a s plným svědomím budu plniti tento slib: Budu si vážiti svého mistra v tomto umění jako svých vlastních rodičů. Umožním účast na vědění a naukách tohoto oboru nejen svým synům, ale i těm, kdo stejnou přísahou se prohlásí za mé žáky. Lékařské úkony budu vykonávati dle svých schopností a svého nejlepšího vědění a posouzení.

   Způsob života zasvětím ku prospěchu nemocného a budu od něj vzdalovati všechno zlé a škodlivé. Ani prosbami se nedám pohnout k podání jedu, nebo abych mu dal za podobným účelem radu. Svůj život i své umění budu ceniti jako posvátné pro blaho všech, jež mou pomoc potřebují, a zdržím se veškerého počínání nešlechetného. O všem, co uvidím a uslyším při léčení samém, nebo v souvislosti s ním, zachovám mlčení a podržím to jako tajemství, nebude-li mi dáno svolení k tomu, abych to řekl. Udržím-li pevně a dokonale věrnost této přísaze, buď mi za to dán šťastný život pro všechny časy, kdybych však se proti této přísaze prohřešil, staniž se mi pravý opak.“

Slibuji! Slibuji! Slibuji!

Přehraj so audioverzi Hippokratovy přísahy

V současnosti skládají absolventi lékařských oborů v průběhu slavnostního promočního aktu upravenou verzi slibu, tzv. sponzi, která je součástí statutu fakulty.

 

Slib

MUDr. (Promotor):

"Vážení doktorandi, vykonali jste s úspěchem zkoušky, které jsou zákonem předepsány k prověření vědomostí těch, kdož chtějí dosáhnout titulu a hodnosti doktora medicíny. Předstupujete nyní před nás se žádostí, abychom vám v tomto slavnostním shromáždění udělili hodnost, o níž se ucházíte. Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak, jak to od vás vyžaduje vznešená hodnost, jíž nabudete, a jak to i my od vás očekáváme. Slíbíte tedy: Především, že trvale uchováte ve vděčné paměti tuto Univerzitu, na níž dosáhnete hodnosti doktora medicíny, a že vždy budete podle svých sil podporovat její činnost a zájmy; dále, že hodnost, kterou vám udělím, uchováte bez poskvrny a bez úhony; konečně, že budete s pílí pěstovat nauku, kterou jste si nyní osvojili, budete své vědomosti rozšiřovat o nové poznatky, které lékařská věda během času získá, a obracet je usilovně ve prospěch lidstva, a že budete plnit všechny povinnosti, jak přísluší podle Hippokratovy přísahy řádnému lékaři, a postupovat s náležitou lidskostí vůči komukoli. Slibujete to na své svědomí?"

Doktorandi:

"Slibuji a přísahám!"

Promotor:

"Nic již tedy nebrání tomu, abychom vám udělili hodnosti, kterých si přejete dosáhnout. Pročež já, řádem ustanovený promotor, vás z moci úřadu ustanovuji doktory veškerého lékařství, vaše jmenování veřejně vyhlašuji a uděluji vám všechna práva a výsady doktorů veškerého lékařství a možnost vykonávat lékařské povolání. Na doklad toho vám dávám do rukou tyto diplomy s pečetí Univerzity Karlovy."


Medicína je věda, dřina i umění.
Podívej se sám

Lékařská fakulta univerzity karlovy